• 31.10.2018: OSZ
  • 06.11.2018: Nachkontrolle
  • 21.11.2018: Nachkontrolle OSZ
  • 24.04.2019: Rain
  • 25.04.2019: Altikofen und Kigas
  • 01.05.2019: OSZ
  • 14.05.2019: Nachkontrolle
  • 22.05.2019: Nachkontrolle OSZ